کارگاه آشنایی با شیوه نگارش علمی در حوزه فاطمه الزهرا برگزار شد - حوزه خواهران استان قم

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۶ ذي الحجة ۱۴۳۹

menu
search